Poštovani članovi PŠRD”Pelegrin”

Ova godina je posebna  od ostalih.Imamo Coronu 19,pandemijski virus zbog kojeg nismo mogli ostvariti redovnu godišnju Skupštinu.Zatražili smo mišljenje stožera Civilne zaštite koji je sugerirao održavanje Skupštine na otvorenom uz zadržavanje sigurnosnog kontakta.Raspravljajuči o tome Presjedništvo “Pelegrina”i Nadzorni odbor priklonili su se mišljenju da se Skupština ne održi,a članstvo informira putem WEB stranice i obavjesti na OGLASNOJ PLOĆI.

Svi koji misle da imaju pitanje,prigovor ili sugestiju koja bi mogla koristiti radu molimo da dostave dopis u prostorije Društva.Isto se odnosi na FINANCIJSKO izvješće,članstvo ili neki drugi razlog.

Izvješće Presjedništva PŠRD”Pelegrin” za period 2019-2020.godina

Zahvaljujemo svima  koji pridonose radu Društva te djeluju za dobrobit Stomorske. Dat ćemo  napomene vezane za PŠRD ”Pelegrin” kroz prikaz provedenih aktivnosti do ove Skupštine

Od Skupštine 2019.godine imali smo 7 sastanaka Presjedništva,od čega 4 u 2020.godini.Ostvarili smo dva sastanka u ŽLU u svezi problema u Komunalnoj luci Stomorska.

Rješavali smo zadatke  proistekle iz svakodnevnih aktivnosti

Nautička sezona 2019 bila je uspješna sa najviše uplova brodova.

Bili smo domaćini kupa Šolte u udičarenju.Unatoć jutarnjem lošem vremenu,prisustvovalo je 30-tak ekipa iz cijele Šolte. Premda se prijavilo iz Stomorske 17 posada,prisustvovalo ih je svega 9.

Napomenuo sam jutarnje loše vrijeme,ali je po tom vremenu došlo je 9 ekipa iz Maslinice. Treba znati da učestvovanje na udičarenju plaća svaki klub po 4000 kuna,a razliku troška snosi domačin natjecanja.

Kad se sve zbroji i podjeli trošak po ekipi izlazi više od 500 kuna.Pa je lako izračunati da su olako prijavljeni za natjecanje,a ostali u kafićima,bespotrebno učinili trošak Pelegrinu.

Kako reću 14. „regata sa dušom“, regata Zente i Pelegrina odjedrila je svoje po ustaljenom načinu.Troškove snosi Pelegrin i Općina po pola,a zabavni dio plaća Zenta.Brojne zahvale od kojih se ne živi su plaća za uloženi trud?-

Donirali smo Maškare,balotašku udrugu Ravanac i memorijal Janko Vlak.Obilježili smo i blagdan sv.Nikole sa ostalim sudionicima.

Nismo bez problema,a svi se tiču nelegalnih priveza.U svakom mnoštvu nađe se nekolicina nazovimo ljudi koji svoju gramzljivost ostvaruju preko članova koji pošteno sudjeluju u javnom životu.Zauzimanje vezova,dovođenje plovila osoba koji nisu članovi Pelegrina,postavljanje večih čamaca bez konzultacije sa Pelegrinom,izbjegavanje plačanja priveza samo su dio nečasnih radnji koji nanose štetu.I to su samo 5-6 članova koje svi pripoznajemo.

                                          Predsjedništvo PŠRD”Pelegrin”

 Nadzorni odbor PŠRD Pelegrin
Skupštini PŠRD „Pelegrin“
Stomorska, 8. kolovoza 2020.
Predmet: Izviješće Nadzornog odbora PŠRD „Pelegrin“ o radu za 2019. godinu
Na izbornoj skupštini održanoj 2018. godine izabran je Nadzorni odbor Udruge PŠRD
Pelegrin (u daljnjem tekstu Pelegrin) u sastavu Anči Bašić, Edo Koludrović i prof. dr. sc.
Pero Vidan.
Statutom Pelegrina definirano je da se Nadzorni odbor sastoji od predsjednika i dva
člana. Na sjednici Nadzornog odbora za predsjednika Nadzornog odbora izabran je
prof. dr. sc. Pero Vidan.
Člankom 23. Statuta Pelegrina definirano je da Nadzorni odobor jednom godišnje
podnosi izvješće o obavljenom nadzoru, pa sukladno navedenom podnosimo nadzor:
– zakonitosti u financijskom poslovanju udruge,
– izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
– analizu ostvarenog financijskog plana udruge,
– provođenje odluka koje su dostavljene na uvid te
– provođenje odluka svih izvrših tijela udruge.
Analizom podnesene dokumentacije od strane Pelegrina te na sastanku održanom 2.8. 2020.
u 10.00 sati u prostorijama Pelegrina, N.O. u gore spomenutom sastavu napravio je analizu
poslovanja te podnosi Skupštini slijedeće
I z v i j e š ć e
Analizirali su se zapisnici Predsjedništva za prethodnu godinu kao i rekapitulacija prihoda i
rashoda za 2019. Uspoređivala se dokumentacija (rekapitulacija) od 2018. kao i financijski plan
2020.
Financijsko poslovanje Pelegrina za proteklu 2019. godinu vodilo se preko žiro računa
kod HPB d.d. Zagreb, a knjiženje poslovnih promjena, izradu završnog računa vodi
knjigovodstveni servis M.Z.G. Nautika d.o.o.
2
Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je smo da su godišnja financijska izvješća za
2019. godinu sačinjena sukladno zakonskim propisima i to obrazc BIL-NPF kao i
obrazac – izvještaj o prihodima i rashodima, te da su izvješća objavljena na web
stranicama FINA. Sve promjene evidentirane su sukladno zakonskim propisima.
Iz godišnjih financijskih izvješća utvrđeno je kako je društvo u 2019. godini ostvarilo
ukupan prihod od 426.395,02 HRK, a da je u istom periodu ostvarilo i rashod u
iznosu od 495.515,26 HRK, iz čega proizlazi da je ostvareno manje prihoda za
69.120,24 kn.
Ako se analiziraju ostvareni prihodi u 2019., u odnosu na 2018. kad je društvo ostvarilo
prihod od 566.039,59 HRK godinu onda je vidljivo kako je došlo do pada prihoda od
139.644,57 HRK (25%). Usporede li se rashodi za prethodnu godinu kad su iznosili
585.584,20 u odnosu na 2019., uočeno je kako su rashodi smanjeni za 90.068,94 HRK
odnosno 15%.
Razlog razlike prihoda i rashoda u FINA financijskom izvješću, koja se prikazuje kao
negativan, leži u činjenicama što je prethodna godina bila značajna po drugačijem načinu
uplate pojedinih računa i promjene načina poslovanja sa Lučkom upravom Splitskodalmatinske županije (u daljnjem tekstu L.U.).
Naime, cca 50.000 HRK od komunalnih vezova korisnici su uplatili L.U., a naknadno će L.U.
SDŽ uplatiti PŠRD Pelegrin (cca 25.000 HRK).
Prihoda od turističkih brodova Pelegrin više nema. Korištenje vezova brodari uplaćuju direktno
na računa L.U (prethodnih godina su to bili prihodi od cca 18.000 HRK).
Nadalje, prihodi od komercijalnih vezova (jahte) se uplaćuju kroz 6. i 7. mjesec L.U., a ona tek
naknadno uplaćuje prihod Pelegrinu. Do sada je uplaćeno L.U. oko 250.000 HRK te se
očekuje povrat cca 115.000 HRK. od rečenog iznosa, a temeljem ugovora kojeg Pelegrin ima s
L.U.
Ovi prihodi će detaljno biti prikazani tek na slijedećoj Skupštini u 2021. kad će se posebno
razmatrati bilance za financijsku godinu 2020. jer se financijska godina koja započinje 1.
studenog ne poklapa direktno s poslovnom godinom Pelegrina od datuma skupštine do
održavanja skupštine slijedeće godine.
Ako se usporedi financijski plan Predsjedništva udruge za 2019. godinu, može se
konstatirati da je Financijskim planom planirano:
– prihoda u ukupnom iznosu od 476.000,00 HRK
– rashoda bez amortizacije od 339.500,00 HRK
Iz financijskog izvješća stvarno su ostvareni:
– prihodi u iznosu od 426.395,02 HRK
– rashodi u iznosu od 495.515,26 HRK
Očekuje se u ovoj financijskoj godini manja amortizacija zbog preuzimanja obale od strane L.U,
a samim tim i manji rashodi.
Predlaže se Predsjedništvu da još jednom usporedi prihode koji su ostvareni sa planiranim i
učinjenim rashodima i prema potrebi urade rebalans financijskog plana.
Predsjedništvo je održalo 4 sastanka u 2019., od čega su dva zajedno s predstavnicima L.U.
Iako je Skupština u 2019. donijela Pravilnik o dodjeli i oduzimanju vezova, na sastancima se
3
najviše isticao problem nepoštivanja Pravilnika zbog ishodovanja Rješenja o vezu od strane
korisnika vezova neposredno preko L.U., a bez znanja PŠRD Pelegrin.
Na taj način se narušio redoslijed dobivanja veza bodovnom ljestvicom koju Pelegrin
transparentno vodi već godinama poštujući uvjete koje je donijela Skupština. Predsjedništvo je
uočilo i zapisalo pojedine slučajeve te uputilo svoje očitovanje.
Troškovi donacija i pomoći udrugama isplaćene su sukladno odlukama Predsjedništva.
Predsjedništvo je održalo tri sastanaka u 2020. godine koja su se bavila odnosom s L.U. te
prijemom novih članova i reklamacijom računa prema Basiliji d.o.o.
Uočeno je, kako je zbog narušene turističke sezone od strane Covid-19 pandemije, zabilježen
pad prihoda od cca 250.000,00 HRK u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
Zbog mišljenja Stožera Civilne zaštite Šolta od 29.7.2020., a vezano za upit o održavanju
Skupštine za vrijeme epidemije Covid-19, Predsjedništvo je na svojoj sjednici od 4.8.2020.
odlučilo kako se Skupština neće održati u planiranom terminu 9.8.2020., a Nadzorni odbor se
slaže s takvom odlukom.
Članovi Nadzornog odbora:
1. prof. dr. sc. Pero Vidan – predsjednik
2. Anči Bašić – član
3. Edo Koludrović- član