Poštovani u nastavku su prikazana izvješća kako bi vas upoznali sa radom društva za 2020-21 godini. Na žalost zbog pandemije Corona virusa, pristanak za održavanje Skupštine bio je moguć samo uz pridržavanje posebnih mjera zaštite.Kako odluku CZ-SDŽ nismo mogli ispuniti,Skupština se neće održati,a članstvo će biti upoznato sa radom,šta je i objavljeno na Oglasnoj ploći “Pelegrina”

Nadzorni odbor PŠRD Pelegrin

Skupštini PŠRD „Pelegrin“

Stomorska, 5. kolovoza 2021.

Predmet:    Izviješće Nadzornog odbora PŠRD „Pelegrin“ o radu  za 2020. godinu

Na  izbornoj  skupštini  održanoj  2018. godine  izabran  je  Nadzorni  odbor  Udruge  PŠRD Pelegrin (u daljnjem tekstu Pelegrin) u  sastavu:

 • Anči Bašić,
 • Edo Koludrović
 • Pero Vidan

Statutom   Pelegrina   definirano  je  da  se Nadzorni  odbor  sastoji  od  predsjednika  i  dva  člana.  Na  sjednici  Nadzornog  odbora za  predsjednika  Nadzornog  odbora  izabran  je   Pero  Vidan.

Člankom  23.  Statuta  Pelegrina  definirano  je  da  Nadzorni  odobor  jednom  godišnje  podnosi  izvješće  o  obavljenom  nadzoru,  pa  sukladno  navedenom smo provjerili:

 • zakonitosti u  financijskom poslovanju  udruge,
 • izvršavanje zakonskih,  ugovornih i  drugih  obveza,
 • analizu ostvarenog  financijskog  plana  udruge,
 • provođenje odluka koje su dostavljene  na  uvid  te
 • provođenje odluka  svih  izvršnih  tijela
 • Analizom podnesene dokumentacije od strane Pelegrina te na sastanku održanom 5.8.2021. u 9.00 sati u prostorijama Pelegrina, N.O. u gore spomenutom sastavu napravio je analizu poslovanja te podnosi Skupštini slijedeće

I z v i j e š ć e

 Analizirali su se zapisnici Predsjedništva za prethodnu godinu kao i rekapitulacija prihoda i rashoda za 2020. Uspoređivala se dokumentacija (rekapitulacija) od 2019. kao i financijski plan 2021.

Financijsko  poslovanje  Pelegrina  za  proteklu  2020. godinu  vodilo  se  preko  žiro  računa  kod  HPB d.d. Zagreb, a knjiženje  poslovnih  promjena, izradu  završnog  računa vodi  knjigovodstveni  servis  M.Z.G. Nautika  d.o.o.

Iz  dostavljene  dokumentacije  utvrđeno je smo  da  su  godišnja  financijska  izvješća  za  2020. godinu  sačinjena  sukladno  zakonskim  propisima  i to  obrazc  BIL-NPF  kao  i  obrazac  –  izvještaj  o  prihodima  i  rashodima,  te  da  su  izvješća   objavljena  na  web stranicama  FINA. Sve  promjene  evidentirane  su  sukladno  zakonskim  propisima.

Iz  godišnjih  financijskih  izvješća  utvrđeno je kako je društvo  u  2020. godini  ostvarilo  ukupan  prihod  od 368.079,07HRK, a da  je  u  istom  periodu  ostvarilo  i  rashod  u  iznosu  od  347.192,74 HRK iz  čega  proizlazi  da  je  ostvaren  prihod  od  20.886,33 HRK.

Ako  se  analiziraju  ostvareni  prihodi  u  2020. godini, u  odnosu  na  2019.godinu, kad je društvo ostvarilo prihod od 426.359,02 HRK, vidljivo je kako je došlo do pada  prihoda  od 58.315,95 HRK (14%). Usporede li se rashodi za proračunsku godinu 2019. godinu kad su iznosili  495.515,26 HRK u odnosu na 2020., uočeno je kako su rashodi smanjeni za 148.322,52 HRK  odnosno 30%.

Ovakav pad prihoda je očekivan, jer je većina prihoda ostvarena od komercijalnih vezova. S obzirom na pandemijsku godinu 2020. u kojoj je sezona završila već krajem kolovoza, ovakav pad prihoda je očekivan. Rashodi su također smanjeni zbog manjeg prometa na komercijalnim vezovima.

Financijski plan se nije mogao u potpunosti definirati za 2021. godinu jer je Županijska lučka uprava SD u tekućoj financijskoj godini ugovor o komercijalnim vezovima produljivala mjesečno, a ne godišnje kao do sada.

Natječaj za 2021. godinu je bio tek u ožujku 2021.godine i  Pelegrin je dao najpovoljniju ponudu. Temeljem ugovora, Županijska lučka uprava SD će godišnje dati Pelegrinu 50% od naplaćenih vezarina.

Pelegrin je potpisao ugovor sa Županijskom lučkom upravom SD temeljem kojeg je i koncesionar za lučke djelatnosti koje čine naplate struje, vode i odvoz smeća koji košta društvo 10.000 HRK fiksno , a 10% po naplati struje vode i odvoza (varijabilni troškovi).

Na dan 5.8. 2021. Pelegrin je imao prihode od komercijalnih vezova u iznosu od 315.000,00 HRK pa se može predvidjeti prihod u iznosu od 450.000,00 HRK ovisno o situaciji sa pandemijom Covid-19.

Financijski plan za 2020. nije usvojen jer se Skupština nije održala zbog epidemioloških razloga.

Predsjedništvo je održalo 2 sastanka u 2020. sa Općinom Šolta i 2 sastanka s predstavnicima Županijske lučke uprave SD. Na sastanku s Županijskom lučkom upravom SD 24.ožujka 2021. godine,  izneseni su i  riješeni problemi s:

 • Delin Ante i brodicama RO5 i RO908
 • Plaćanje naknade brodica na dnevnom vezu u komunalnoj luci
 • Potopljenim brodovima (vl. Ante Vidan)
 • Status Novaković Lea o izmjeničnom korištenju veza od strane dvije brodice istog vlasnika
 • Vučić Zorana zbog nelegalno korištenog veza
 • Novaković Frane, pojašnjenje postupka za vlasnika brodice
 • Novaković Cvitu i Rogulj Vlatka o korištenju veza do nabave nove brodice
 • Dogovoren uviđaj predstavnika Županijske lučke uprave SD za luku Stomorska

Predsjedništvo je zatražilo mišljenje za održavanje Skupštine 8.8. 2021. od strane Civilne zaštite Općine Šolta. Temeljem mišljenja iste, najveći broj okupljanja je ograničen na 50 ljudi razmaknutih na propisanoj udaljenosti od 2 m. Upit je poslan i  Županijskom stožeru CZ Splitsko–dalmatinske županije.

Do promjene epidemiološke situacije, Predsjedništvo nema dozvolu za saziv Skupštine. Stoga će svi dokumenti će biti objavljeni na web stranici i Facebook stranici Pelegrina. Svi članovi se mogu očitovati i tražiti pojašnjenja putem službenog e-maila.

Troškovi  donacija  i  pomoći udrugama isplaćene  su  sukladno  odlukama  Predsjedništva.

Sastanak je završio u 10.00 sati

Članovi  Nadzornog  odbora:

 dr. sc. Pero Vidan  –  predsjednik

Anči Bašić – član

Edo Koludrović- član

PELEGRIN – POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
21432 STOMORSKA, RIVA PELEGRIN 29 (OTOK ŠOLTA)
OIB: 86643932147 / MB: 3151182
ŽIRO RAČUN: HR9523900011100376152
Tel: 385 21 658-200, Fax: 658-200, 542-860
REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2020.G.
PRIHODI
Članarina i upisnina 11.120,00
Kamate 3,56
Usluge članovima 2.092,00
Prihodi od komercijalnog veza 324.848,23
Prihodi od donacija građana 21.169,00
Ostali prihodi i donacije 8.846,28
U K U P N O: 368.079,07
RASHODI
Uredski materijal 597,41
Materijal za čišćenje 3.021,08
Odvoz smeća i fekalija 4.930,50
Tekuće i investicijsko održavanje 6.849,48
Usluge promidžbe i informiranja 275,40
Električna energija 17.376,91
Telefonski troškovi i poštarina 5.469,40
Plaće, porezi i doprinosi 121.885,87
Usluge ugovora o djelu 58.929,59
Knjigovodstvene usluge 24.202,00
Voda 9.913,99
Amortizacija 85.569,16
Troškovi reprezentacije 3.172,91
Trošak platnog prometa 1.320,30
Dane donacije i pomoći 3.398,74
Ostali financijski rashodi 280,00
U K U P N O: 347.192,74
VIŠAK PRIHODA 2020. g: 20.886,33 kn
Knjigovodstveni servis:
M.Z.G. NAUTIKA  d.o.o.
Miro Guć, dipl. oec.